Korupce je pro účel protikorupčního programu společnosti CSG AEROSPACE definována jako jednání, při kterém dochází ke zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v rozporu s právním řádem, etickými pravidly a na úkor organizací, v nichž (nebo pro které) ten, kdo se korupce dopouští, působí.

Společnost CSG AEROSPACE se rozhodla přistoupit k protikorupčnímu programu, jehož účelem je:

 • minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti společnosti CSG AEROSPACE,
 • preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost,
 • jako významný podnik českého průmyslu dát příklad, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.

Protikorupční program společnosti CSG AEROSPACE se skládá z:

 • etického kodexu zaměstnanců společnosti CSG AEROSPACE, jehož speciální část je věnována i oblasti veřejných zakázek,
 • etické linky, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti se společností CSG AEROSPACE,
 • souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle činností podniku, skupin zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých společnost CSG AEROSPACE působí.

Protikorupční program společnosti CSG AEROSPACE je realizován ve spolupráci s českou pobočkou Transparency International a v maximální možné míře realizuje požadavky projektu Defence Companies Anti-Corruption Index založeného Transparency International ve Velké Británii. Protikorupční program společnosti CSG AEROSPACE je k dispozici nejen zaměstnancům společnosti, ale je přístupný a využitelný širokou veřejností, a to vč. dodavatelů, dealerů, zákazníků, médií a představitelů veřejné správy v ČR i na všech dalších trzích, kde společnost CSG AEROSPACE ve světě působí.

 • Proti korupci

  Etický kodex společnosti CSG AEROSPACE

  Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu společnosti CSG AEROSPACE divize holdingu CZECHOSLOVAK GROUP je etický kodex pro zaměstnance společnosti, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů společnosti CSG AEROSPACE, např. obchodních zastoupení. Etický kodex společnosti CSG AEROSPACE vychází z požadavků programu britské Transparency International. Etický kodex obsahuje:

  • zákaz korupčního jednání
  • zákaz jednání ve střetu zájmů
  • nahlašování podnětu na korupční či neetické jednání
  • zvláštní povinnosti na úseku obchodu při plnění protikorupčního programu
  • zásady při sponzoringu resp. pro dary politickým stranám a hnutím
  • závazek šířit protikorupční program i mimo společnost CSG AEROSPACE

  Pravidla sponzoringu společnosti CSG AEROSPACE
  CSG AEROSPACE se jako společensky odpovědná společnost působící v oblasti speciální elektroniky v oblasti sponzoringových aktivit logicky zaměřuje zejména na podporu neziskových aktivit v regionech, kde působí. Může se jednat o aktivity sportovní, kulturní, vzdělávací či jiné. Zvláštní postavení mezi nimi mají aktivity z oblasti vzdělání, které podporují rozvoj studia technických oborů, které významně přispívají k národnímu bohatství ČR, posilují její exportní potenciál a zároveň se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních studentů.
  Pravidlem sponzoringu společnosti CSG AEROSPACE je, že nesmí být účelově vázán na realizace jakékoliv obchodní příležitosti, ať už ve veřejném či soukromém sektoru. Stejně tak nesmí dojít ke sponzoringu, který by v praxi naplnil definici střetů zájmů. Sponzoringové aktivity společnosti CSG AEROSPACE zpravidla zveřejňuje, a to formou tiskové zprávy či informací na svých webových stránkách.

  Podpora politických stran a hnutí

  Podpora politických stran a hnutí či individuálních politicky činných osob ze strany společnosti CSG AEROSPACE musí být transparentní. Zároveň tato podpora nesmí být nikdy vázána na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném sektoru. Společnost CSG AEROSPACE bude v rámci případné podpory politických stran a hnutí striktně dodržovat literu zákona.

  Dary a pozornosti

  V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti společnosti CSG AEROSPACE zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů společnosti CSG AEROSPACE a poskytování darů a pozorností.
  Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům společnosti CSG AEROSPACE. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti CSG AEROSPACE, zejm. na jejich obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec společnosti CSG AEROSPACE povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.

  Poplatky za zprostředkování (facilitation payments)

  Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnost CSG AEROSPACE poskytovala poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.

  Účast společnosti CSG AEROSPACE na offsetových programech

  Přestože česká legislativa ve shodě s právem Evropské unie již neumožňuje zapojení českých podniků do offsetových programů v případě veřejných zakázek české vlády a ministerstev, v rámci zahraničních kontraktů může být součástí podmínek i plnění offsetových programů. Typickým požadavkem, a to i v případě vyspělých demokratických států, může být požadavek na částečné přenesení výroby, což lze považovat za tzv. přímý offset. Společnost CSG AEROSPACE ve spolupráci se zahraničními partnery realizuje offsetové programy vždy v souladu s národní legislativou zpravidla za účelem naplnění požadavků zákazníka na získání schopnosti produkty částečně vyrábět a samostatně servisovat. Společnost CSG AEROSPACE odmítá a nepodílí se na offsetových programech, jejichž náplní je pouze zadávání zakázek v oborech nesouvisejících s jejím podnikáním, které v sobě zahrnují korupční riziko a mohly by být zneužity jako korupční kanál. O aktivitách, které svou náplní lze zařadit do kategorie přímých offsetů, společnost CSG AEROSPACE zpravidla informuje veřejně v rámci publicity okolo dané zakázky (přenesení výroby připadá v úvahu pouze u významnějších a veřejně kontrolovatelných projektů).

  Etická linka (ET-LINK) společnosti CSG AEROSPACE

  Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídila společnost CSG AEROSPACE etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat ve formě zaslání podnětu na e-mail etika@czechoslovakgroup.cz. 
  Společnost CSG AEROSPACE jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně.
  Příjemcem podnětu je personální oddělení společnosti CSG AEROSPACE, které v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesilateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.
  Společnost CSG AEROSPACE prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu společnosti CSG AEROSPACE se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

 • Etický kodex společnosti CSG AEROSPACE
  1. Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i vedení společnosti. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo společnost CSG AEROSPACE (např. dodavatelé) v ČR i jiných zemích, kde CSG AEROSPACE působí.
  2. Společnost CSG AEROSPACE trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování požadavků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.
  3. CSG AEROSPACE se zapojila do protikorupčního programu Transparency International pro oblast bezpečnostních technologií a její zaměstnanci jsou povinni seznámit se s požadavky tohoto programu a ve své činnosti jednat v jeho duchu.
  4. Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu společnosti CSG AEROSPACE nese vedení společnosti, protikorupční program realizuje personální ředitel společnosti CSG AEROSPACE, který má ve věci protikorupčního programu přímý přístup k vedení společnosti a odpovídá za kontinuální realizace etické a protikorupční agendy ve společnosti. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění etického a protikorupčního programu společnosti CSG AEROSPACE a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.
  5. Společnost CSG AEROSPACE u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou společnosti způsobil, z pravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, které může přistoupit k zahájení trestního stíhání.
  6. Společnost CSG AEROSPACE zakazuje jakékoliv jednání zaměstnanců ve střetu zájmů. Z toho vyplývá, že zaměstnanci společnosti CSG AEROSPACE se nesmí podílet na dodavatelských a obchodních vztazích společnosti CSG AEROSPACE na straně dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či nepřímým způsobem a nesmí mít žádný osobní prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu, než je CSG AEROSPACE. Riziko střetu zájmů, které vyplývá např. z členství rodinných příslušníků či přátel v orgánech společností, které jsou dodavateli či odběrateli společnosti, či držení podílů v těchto společnostech, by měl zaměstnanec z preventivních důvodů ohlásit personálnímu manažerovi společnosti CSG AEROSPACE.
  7. V případě důvodného podezření z jednání, které je hrubě neetické, korupční, narušující bezpečnost práce, ochranu životního prostředí či poškozujícího pověst společnosti CSG AEROSPACE, by měl zaměstnanec nebo každý, kdo se o takovém jednání hodnověrným způsobem dozví, nahlásit toto jednání cestou etické linky společnosti CSG AEROSPACE. Neměly by být však dávány podněty malicherné, bez důkazů nebo dokonce nepravdivé s cílem někoho osobně poškodit. Za takové podněty je sdělovatel plně odpovědný a můžou být sankcionovány vzhledem k tomu, že narušují důvěru a standardní pracovní vztahy ve společnosti a v konečném důsledku odporují i etickému kodexu.
  8. Zaměstnanci společnosti CSG AEROSPACE, zejména příslušníci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dodavatele, s protikorupčním programem společnosti CSG AEROSPACE, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.
  9. Obchodníci společnosti CSG AEROSPACE jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikorupčním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).
  10.  Obchodníci společnosti CSG AEROSPACE jsou povinni prověřit z veřejných zdrojů dostupných v médiích a na internetu, zda se v souvislosti s externími partnery společnosti CSG AEROSPACE vyskytují prokázané korupční případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutí, a to vč. možnosti nenavazování, resp. ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.
  11.  V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti společnosti CSG AEROSPACE zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů společnosti CSG AEROSPACE a poskytování darů a pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům společnosti CSG AEROSPACE. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti CSG AEROSPACE, zejm. na jeho obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec společnosti CSG AEROSPACE povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.
  12.  Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnost CSG AEROSPACE poskytovala poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.
  13.  Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím.
  14.  Cílem etického kodexu je nejen jeho aplikace ve společnosti CSG AEROSPACE, ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání do veřejnosti i podnikatelského sektoru v ČR i na zahraničních trzích.

   
  Tento etický kodex nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.
  Ing. Aleš Klepek
  předseda představenstva CSG AEROSPACE, a.s.

 • ET-LINK

  Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídila společnost CSG AEROSPACE etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat ve formě zaslání podnětu na e-mail etika@czechoslovakgroup.cz.
  Společnost CSG AEROSPACE jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně. Příjemcem podnětu je personální ředitel společnosti CSG AEROSPACE, který v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesilateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.
  Společnost CSG AEROSPACE prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu společnosti CSG AEROSPACE se všemi důsledky, které z toho vyplývají.


  DEFINICE NEETICKÉHO JEDNÁNÍ

  Neetické jednání je takové, které porušuje jak etický kodex společnosti, tak i všeobecnou představu o morálně správném jednání. Na vedení ET-LINK se můžete obrátit s jakýmkoli problémem, který ohrožuje Vás, Vaši práci, kolegy, nadřízené či celkový běh společnosti.

  Formy neetického jednání:

  • přímé porušení zákonů České republiky
  • korupční podezření
  • psychická či fyzická šikana ze strany ostatních zaměstnanců
  • bossing, ignorace, tresty
  • sexuální obtěžování
  • tlak na pracovní výkon vyhrožováním
  • porušování osobní bezpečnosti
  • porušování bezpečnosti práce
  • pracovně právní záležitosti (mzdová spravedlnost, doba práce, povyšovaní, příplatky, vyslání na služební cesty)
  • jednání úmyslně směřující k poškození dobrého jména skupiny nebo firmy
  • porušování pravidel hospodářské soutěže
  • defraudace, přisvojování nápadů kolegů
  • krádeže firemního či soukromého majetku
  • zneužívání pravomocí
  • zneužívání firemního majetku
  • finanční podvody
  • falšování smluv
  • přijímání úplatků
  • plýtvání a neekologické chovaní
  • rozšiřování pomluv a lživých informací, intriky
  • šíření diskrétních informací

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti